Đồ Thần Thánh – Ancient Item

Tên set đồ Bao gồn các vật phẩm Đặc điểm
Knight Leather Set .

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineMũ Da (+5-10 Nội Lực)
Áo Da (+5-10 Nội Lực)
Quần Da (+5-10 Nội Lực)
Găng Da (+5-10 Nội Lực)
Giày Da (+5-10 Nội Lực)
Chùy Da (+5-10 Sức Mạnh)
Nhẫn Băng (+5-10 Nhanh Nhẹn)

♦ Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức mạnh +10
  3 Vật Phẩm : Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +10
  4 Vật Phẩm : Gia tăng nội lực tối đa +20
  5 Vật Phẩm : Tăng hồi phục nội lực +5
  6 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +20

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh

 • Gia tăng nhanh nhẹn +10
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương chí mạng 5%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 5%
 • Gia tăng sức mạnh +25
Hyperion Bronze Set .

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineÁo Đồng (+5-10 Nội Lực)
Quần Đồng (+5-10 Nội Lực)
Giày Đồng (+5-10 Nội Lực)

♦ Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh

 • Gia tăng nhanh nhẹn +15
 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
 • Gia tăng mana tối đa +30
Eplete Scale Set .

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineMũ Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)
Áo Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)
Quần Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)
Khiên Gia Huy (+5-10 Nội Lực)
Dây Chuyền Điện (+5-10 Năng Lượng)

♦ Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng khả năng tấn công +50
 • 4 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +5%

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh

 • Gia tăng lượng máu +50
 • Gia tăng nội lực +30
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 10%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10
Garuda Brass Set .

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineÁo Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
Quần Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
Găng Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
Giày Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
Dây Chuyền Lửa (+5-10 Sức Mạnh)

♦ Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator, Rage Fighter

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng nội lực tối đa +30
  3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%
  4 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh

 • Gia tăng lượng máu +50
 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
 • Sức sát thương phép thuật +15%

 

Kantata Plate Set  

.

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineÁo Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)
Găng Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)
Giày Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Gió (+5-10 Nhanh Nhẹn)

♦ Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15
  3 Vật Phẩm : Gia tăng thể lực +30
  4 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +10%

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh

 • Gia tăng sức mạnh 15
 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 10%
 • Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +20
Hyon Dragon Set .

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu Online

♦ Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +25
  3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 10%

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh

 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 15%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 15%
 • Gia tăng sức sát thương hoàn hảo +20
Vicious Dragon Set .

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineMũ Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
Áo Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
Quần Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Đất (+5-10 Nội Lực)

♦ Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +15

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20
Gia tăng lực tấn công tối đa +30
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

Apollo Pad Set .

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineMũ Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
Áo Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
Quần Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
Găng Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
Gậy Xương (+5-10 Sức Mạnh)
Dây Chuyền Băng (+5-10 Sức Mạnh)
Nhẫn Phép Thuật

♦ Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +10
  3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +5%
  4 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
  5 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +30
  6 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +30

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh

 • Gia tăng nội lực tối đa +20
  Gia tăng sức sát thương chí mạng +10
  Gia tăng sức sát thương tối đa +10
  Gia tăng năng lượng +30
Evis Bone Set .

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineÁo Xương (+5-10 Nội Lực)
Quần Xương (+5-10 Nội Lực)
Giày Xương (+5-10 Nội Lực)
Dây Chuyền Gió

 

♦ Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
3 Vật Phẩm : Gia tăng thể lực +20

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh:

Sức sát thương phép thuật +10%
Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +5%
Gia tăng khả năng tấn công +50
Gia tăng hồi phục nội lực +5

 

Hera Sphinx Set .

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineMũ Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Áo Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Quần Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Găng Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Giày Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Khiên Xương (+5-10 Nội Lực)

♦ Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

 • 2 Vật Phẩm : Gia sức mạnh +15
  3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +10%
  4 Vật Phẩm : Gia tăng sức phòng thủ của khiên 5%
  5 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh

 • Gia tăng khả năng tấn công +50
  Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +10%
  Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10%
  Gia tăng lượng máu +50
  Gia tăng mana tối đa +50
Anubis Legendary Set .

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineMũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Găng Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Lửa (+5-10 Năng Lượng)

♦ Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

 • 2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +50

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh

 • Sức sát thương phép thuật +10%
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
 • Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
 • Gia tăng sức sát thương tối đa +20
Isis Legendary Set .

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineMũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Quần Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Giày Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)

♦ Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm: 

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng năng lượng +30
Sức sát thương phép thuật +10%
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

Ceto Vine Set .

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineMũ Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
Quần Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
Găng Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
Giày Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
Trường Kiếm (+5-10 Sức Mạnh)
Nhẫn Đất (+5-10 Sức Mạnh)

♦ Nhân vật: Elf

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn +10
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +50
 • 4 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +20
 • 5 Vật Phẩm : Gia tăng sức phòng thủ của khiên +5%

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh

 • Gia tăng năng lượng +10
 • Gia tăng lượng máu +50
 • Gia tăng sức mạnh +20
Gaia Silk Set .

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineMũ Lụa (+5-10 Nội Lực)
Áo Lụa (+5-10 Nội Lực)
Quần Lụa (+5-10 Nội Lực)
Găng Lụa (+5-10 Nội Lực)
Nỏ Vàng (+5-10 Nhanh Nhẹn)

♦ Nhân vật: Elf

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
3 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +25
4 Vật Phẩm : Gia tăng sức mạnh +10

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +5%
Gia tăng nhanh nhẹn +30
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10%
Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +10

Odin Wind Set .

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineMũ Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
Áo Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
Quần Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
Găng Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
Giày Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)

 

♦ Nhân vật: Elf

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15
3 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +50
4 Vật Phẩm : Gia tăng khả năng tấn công +50

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng nhanh nhẹn +30
Gia tăng mana tối đa +50
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
Gia tăng nội lực tối đa +50

Argo Spirit Set .

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineÁo Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)
Quần Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)
Găng Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)

♦ Nhân vật: Elf

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

2 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn +30

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng lực tấn công tối đa +30
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%

Gywen Guardian Set .

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineÁo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
Găng Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
Cung Bạc (+5-10 Nhanh Nhẹn)

♦ Nhân vật: Elf

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
3 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn 30
4 Vật Phẩm : Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng lực tấn công tối đa +20
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +20

Aruane Guardian Set .

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineMũ Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
Quần Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)

♦ Nhân vật: Elf

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +10
3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

Gaion Storm Crow Set .

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineÁo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
Giày Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
Dây Chuyền Nước (+5-10 Nội Lực)

♦ Nhân vật: Magic Gladiator

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

2 Vật Phẩm : Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +15%

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Gia tăng độ sức sát thương tối đa +30
Sức sát thương phép thuật +20%
Gia tăng sức mạnh +30

Muren Storm Crow Set .

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineÁo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
Tay Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Lửa (+5-10 Nội Lực)

♦ Nhân vật: Magic Gladiator

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +15%

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Gia tăng sức chống đỡ +25
Gia tăng sức sát thương cho vũ khí 2 tay +20%

Agnis Adamantine Set .

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineMũ Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
Áo Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)

♦ Nhân vật: Dark Lord

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
3 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +40

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
Gia tăng sức sát thương tối đa +20

Browii Adamantine Set  

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineQuần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
Giày Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
Găng Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
Dây Chuyền Băng (+5-10 Nội Lực)

♦ Nhân vật: Dark Lord

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +20
3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng năng lượng +30
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
Gia tăng mệnh lệnh +30

Crono Red Wing Set .

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineMũ Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
Quần Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Ma Thuật (+5-10 Năng Lượng)

♦ Nhân vật: Summoner

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +20%
3 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +60

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +30
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
Gia tăng sức sát thương tối đa +20

Semeden Red Wing Set .

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) trong game Mu OnlineMũ Hảo Thiên (+5-10 Nội Lực)
Áo Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
Giày Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)

♦ Nhân vật: Summoner

♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:

2 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +15%
3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25

♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng năng lượng 30
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *